Privacy Policy

Dutch version

For English, please scroll further

Hanamiko bv, gevestigd aan Xavier Buissetstraat 47 – 1800 Vilvoorde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https://www.tokomanis.be/
Xavier Buissetstraat 47 – 1800 Vilvoorde
+32 485 22 35 49
Marlinda is de Functionaris Gegevensbescherming van Hanamiko bv Hij/zij is te bereiken via info@tokomanis.be

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hanamiko bv verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via infa@tokomanis.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Hanamiko bv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Hanamiko bv neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hanamiko bv) tussen zit. Hanamiko bv gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • WordPress/Woocommerce plugin (Website)
 • Silvasoft (boekhoudprogramma)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hanamiko bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Hanamiko bv verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hanamiko bv blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Hanamiko bv verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Hanamiko bv gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hanamiko bv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tokomanis.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hanamiko bv wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Hanamiko bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@tokomanis.be

English version

Hanamiko bv, located at Xavier Buissetstraat 47 – 1800 Vilvoorde, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

Contact details
https://www.tokomanis.be/
Xavier Buissetstraat 47 – 1800 Vilvoorde
+32 485 22 35 49
Marlinda is the Data Protection Officer of Hanamiko bv He/she can be reached at info@tokomanis.be.

Personal data that we process
Hanamiko bv processes your personal data because you use our services and/or because you provide us with this data yourself.

Below is an overview of the personal data that we process:

 • First and last name
 • Address details
 • Telephone number
 • E-mail address

Special and/or sensitive personal data that we process
Our website and/or service does not intend to collect data about website visitors who are under the age of 16. Unless they have permission from parents or guardians. However, we cannot verify whether a visitor is over 16. We therefore recommend that parents be involved in their children’s online activities, in order to prevent the collection of data about children without parental consent. If you are convinced that we have collected personal data on a minor without such consent, please contact us at infa@tokomanis.be and we will delete this information.

For what purpose and on what basis do we process personal data?
Hanamiko bv processes your personal data for the following purposes:

 • To send you our newsletter and/or advertising folder
 • To be able to call you or send you an e-mail if this is necessary for our services to be carried out
 • To offer you the possibility to create an account
 • To deliver goods and services to you

Automated decision making
Hanamiko bv makes decisions about issues that can (significantly) affect people, based on automated processing. These decisions are made by computer programs or systems, without the intervention of a human being (eg an employee of Hanamiko bv). Hanamiko bv uses the following computer programs or systems:

 • WordPress/Woocommerce plugin (Website)
 • Silvasoft (accounting program)

How long we store personal data

Hanamiko bv will not retain your personal information longer than is strictly necessary to fulfill the purposes for which your data is collected.

Hanamiko bv will not sell your information to third parties and will only provide it to third parties if this is necessary for the implementation of our agreement with you or to comply with a legal obligation. With companies that process your data on our behalf, we enter into a processor agreement to ensure the same level of security and confidentiality of your information. Hanamiko bv remains responsible for this processing.

Sharing of personal data with third parties
Hanamiko bv only provides personal information to third parties if this is necessary for the implementation of our agreement with you or to comply with a legal obligation.

Cookies, or similar techniques, that we use
Hanamiko bv only uses technical and functional cookies. And analytical cookies that do not infringe on your privacy. A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. The cookies we use are necessary for the technical operation of the website and your convenience. They ensure that the website works properly and remember, for example, your preferences. They also allow us to optimize our website. You can opt out of cookies by setting your Internet browser so that it no longer stores cookies. In addition, you can delete all information previously stored using your browser settings.

Reviewing, modifying or deleting data
You have the right to view, correct or delete your personal data. In addition, you have the right to withdraw your consent for the data processing or object to the processing of your personal data by Hanamiko bv and you have the right to data portability. This means that you can request us to send the personal information that we have about you in a computer file to you or another organization specified by you.

You can send a request for inspection, correction, deletion, data transfer of your personal data or a request to withdraw your permission or to object to the processing of your personal data to info@tokomanis.be.

To make sure that the request for inspection is made by you, we ask you to send a copy of your identity document with the request. This is to protect your privacy. We will respond to your request as quickly as possible, but within four weeks.

Hanamiko bv would also like to inform you that you have the possibility to file a complaint.

How we protect personal information

Hanamiko bv takes the protection of your personal information seriously and takes appropriate measures to prevent abuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized alteration. If you have the impression that your data is not properly secured or there are indications of misuse, please contact our customer service or via info@tokomanis.be.

 

Shopping Cart
Scroll to Top